ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Δ/νση: Πελοπίδα 117, 12135, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλέφωνο: 2105728203, 2105728242
Fax: 2105728202 - Κινητό: 6977645795 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Είστε υποψήφιος Αιρετός - Βουλευτής στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο pitsounicity.gr

Τηρείτε σειρά προτεραιότητας

Τα πιό πρόσφατα

Δημιουργηθηκε στις 02 Μαρτίου 2015 Κατηγορία: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Εκτύπωση

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν τη Δευτέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ – Περιφέρειας Πελ/σου Δήμου Τρίπολης ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Δήμου Τρίπολης για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων».

Υπέρ ψήφισαν οι παρατάξεις Παυλή, Τζιούμη και Γιαννούλη.

Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των Δημοτικών συμβούλων κ. 1. Σμυρνιώτη Ιωάννη, 2. Κοσκινά Δημητρίου, 3.Ζαμπαθά Χριστίνας, 4.Ταλούμη Κωνσταντίνου, 5.Αυδή Ανδρέα, 6.Εικοσιδέκα Μαρίας, 7.Γκόφη Αθανάσιου και 8.Μπισιούλη Ζαφείριου οι οποίοι ψήφισαν παρών και μειοψηφούντος του Δημοτικού συμβούλου κ. Νικολάου Δημητρίου ο οποίος ψήφισε κατά. 

Η προγραμματική σύμβαση βασίστηκε –μεταξύ άλλων στην από 13-2-2015 Υγειονομική Έκθεση Αυτοψίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αρκαδίας σύμφωνα με το οποίο δημιουργούνται άμεσοι κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία.

Σκοπός της είναι η υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Δήμου Τρίπολης για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» και συγκεκριμένα της μεταφοράς και διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων σε νόμιμους χώρους εκτός Νομού Αρκαδίας.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει την μεταφορά των στερεών αποβλήτων από τον ανάδοχο του έργου, από προκαθορισμένους χώρους της πόλης, σε νόμιμους χώρους για την διαχείρισή τους.

Σκοπός του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η άμεση μεταφορά και διαχείρηση σε νόμιμους χώρους, εκτός Νομού Αρκαδίας, των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, για λόγους Δημόσιας Υγείας.

Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 305.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ορίζεται Φορέας Υλοποίησης του Έργου, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Να χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι του ποσού των 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων , Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, να συντάξει την σχετική διακήρυξη και να προχωρήσει στην δημοπράτησή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και αφού λάβει υπόψη της ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους Δημόσιας Υγείας.

Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σ' αυτόν σε όλα τα αρμόδια όργανα ελέγχου. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία ορίζεται και Διευθύνουσα Υπηρεσία, οφείλει να συμπεριλάβει στο φάκελο του έργου την παρούσα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την εκτέλεση του έργου.

Να επιβλέπει για την καλή εκτέλεση του έργου.

Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίησης του έργου , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με τις Υπηρεσίες της και το προσωπικό της.

Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται και να υποβοηθά γενικότερα την υλοποίηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητάς της.

Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου με εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους καθώς και αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

Ο Δήμος Τρίπολης, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με τις Υπηρεσίες του και το προσωπικό του.

3. Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητείται και να υποβοηθά γενικότερα στην υλοποίηση του έργου, σε θέματα αρμοδιότητάς του.

4. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο καθώς και αναπληρωτή του.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

1. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

2. Παράταση εκτέλεσης του έργου μπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από έκθεση που θα αιτιολογεί την αιτούμενη παράταση και δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες συνολικά.

3. Κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου πρέπει να αναφέρεται εγκαίρως στον εργοδότη.

4. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να προβούν στην καταγγελία της σύμβασης, με προειδοποιητική προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία κοινοποιείται γραπτά και με απόδειξη παραλαβής και με συστημένη επιστολή προς τον εκάτερο των συμβαλλομένων, στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετείται κανένας περαιτέρω σκοπός με την συνέχιση του έργου, ιδίως για τεχνικούς λόγους ή για λόγους μεταβολής των συνθηκών.

5. Οποιαδήποτε αλλαγή εγκριθεί στο χρονοδιάγραμμα του έργου, και δεν καλύπτεται από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, απαιτείται για την τροποποίησή της εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Πόροι χρηματοδότησης του έργου και τρόπος πληρωμής

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει :

Α) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα διαθέσει το ποσό των 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από πιστώσεις του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9779.003 της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πρόγραμμα ΚΑΠ 20% ),

Β)από το Δήμο Τρίπολης, ο οποίος θα διαθέσει το ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από πιστώσεις του ΚΑΕ 6736 «Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων» του Προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την υποβολή λογαριασμού – ων, από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ,

συνολικού ποσού έως 305.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μαζί με τα προβλεπόμενα από το Νόμο παραστατικά.

Ο Δήμος Τρίπολης και εφόσον η πιστοποίηση υπερβεί τις 300.000,00 € θα χρηματοδοτήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου με το ποσό της υπέρβασης και μέχρι του ποσού των 5.000,00 € συνολικά, ύστερα από υποβολή σε αυτόν αντιγράφου της σχετικής πιστοποίησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την ολοκλήρωσή του έργου ( Δεκαπέντε (15) ημέρες, με πιθανή παράταση δεκαπέντε (15) ημέρες).

Η λογιστική διεκπεραίωση για το όλο έργο συμφωνείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης.

Τυχόν ενέργειες ταμειακού χαρακτήρα θα ολοκληρωθούν σε ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της λογιστικής διεκπεραίωσης.

Όργανο παρακολούθησης Εφαρμογής Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητες

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της παρούσας, συμφωνούν στη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής για τη Παρακολούθηση της εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή είναι τριμελής και θα συμμετέχουν σ΄ αυτή δυο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Τρίπολης με τους αντίστοιχους αναπλήρωτές τους.

Η συγκρότηση της Επιτροπής θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου , από υπαλλήλους που θα προτείνουν ο Δήμος Τρίπολης και η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου , εκ των οποίων ο ένας εκ των εκπρόσωπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η Κοινή Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει, εκτός των άλλων, και τον τρόπο λειτουργίας της.

Στην Κοινή Επιτροπή συμμετέχουν , χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι επιβλέποντες του έργου που θα ορισθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Ρήτρες

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη από αυτή, συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ , ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής , σε όλο το χρόνο ισχύος της, αλλά και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύσης της, θα επιλύεται με συνεννόηση των τριών μερών ενώ σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας θα δικάζεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Τρίπολης. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, ορίζεται ποινή ποσοστού 1% που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμβαλλόμενου.

Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

Πιθανή τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο , ύστερα από έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999.

Επίσης πιθανή τροποποίηση της σύμβασης με τον ανάδοχο όσον αφορά το χρονικό διάστημα προϋποθέτει την αντίστοιχη αλλαγή και στην προγραμματική σύμβαση , η οποία πάντα θα προηγείται.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα (1) , ενώ από ένα (1) παραμένει στην Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου και δυο (2) στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πιο Δημοφιλή