Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022,
η οποία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, και γίνεται μέσω της ειδικής εφαρ-
μογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α. Ε. (www.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών-δια-
πιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εφαρμογή της ηλε-
κτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο ή
τάμπλετ.

Πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη για το σχολικό έτος 2021-2022, οι δρα-
στηριότητες που θα προσφερθούν είναι: Θεατρικό παιχνίδι, Γυμναστική, Pilates, Πινγκ-
Πονγκ, ‘Μαλλιά κουβάρια’, Παιχνίδια με την Τέχνη, Μουσικοκινητική / Σύστημα Orff, Ζω-
γραφική, Χορωδία, και Λογοτεχνία, ενώ οι έγγραφες στα ΚΔΑΠ με τα vouchers θα πραγ-
ματοποιηθούν την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου στη ΔΗΚΕΝΙΡ, Κύπρου 7, Ρέντης,
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4819007 και 2104821555. Περισσότερες πληροφορίες για
τις αιτήσεις και τις δράσεις μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα του
10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας: 2104915168 και της Θεμιστοκλέους 7, Ρέντη:
2104829358.
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) εντάσσονται στο Πρόγραμμα
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και συνιστούν μία πολιτική ίσων
ευκαιριών συμβάλλοντας στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Βασικός στόχος του
προγράμματος είναι η ουσιαστική στήριξη των γονέων που έχουν την επιμέλεια τέκνων
μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας από οργανωμένες δομές φιλοξενίας.
Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση δράσεων απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 5 έως
12 ετών με σκοπό τη δημιουργική τους απασχόληση για ένα χρονικό διάστημα της
ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου, ενώ η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτι-
κών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων συντελεί στη σω-
ματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι)
και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογε-
νειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται
των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος και οικογενειακής κατάστα-
σης) τα προς φιλοξενία παιδιά/άτομα με αναπηρία, σε αντίστοιχες δομές. Οι ενδιαφε-
ρόμενες/οι εφόσον επιλεγούν με σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης»
(voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/∆ομή που επιθυμούν να φιλοξε-
νηθεί το τέκνο τους. Ο τρόπος κι η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονι-
κής υποβολής της αίτησης καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επα-
λήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν-
διαφέροντος και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α-
.Α. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600.
Πληροφορίες για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα δίνονται:
Μέχρι 31 Ιουλίου 2021
Για τη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, στο 10 Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, τηλ.: 2104915168
Για τη Δημοτική Ενότητα Ρέντη, στην οδό Θεμιστοκλέους 7 Ρέντη, τηλ.: 2104829358
Για όλο τον Αύγουστο 2021
Στη ΔΗΚΕΝΙΡ, Κύπρου 7, Ρέντης, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4819007 και 2104821555