ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ-Να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση από

το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι και τις 31.12.2022

Ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου μας ότι επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά στο
ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για όσα νοικοκυριά έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές και αποσύνδεση από το δίκτυο μέχρι και τις 31.12.2022 ( ΦΕΚ 276-
23.01.2023, τεύχος Β). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι να
παραμένουν αποσυνδεδεμένα μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών. O δήμος μας διεκδίκησε
σθεναρά να δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ρύθμιση και να αφορά ληξιπρόθεσμες
οφειλές και αποσύνδεση μέχρι και τις 31.12.2022, ώστε να υποστηριχθούν οι ευάλωτοι
πολίτες και οι οικογένειές τους.
Το ειδικό βοήθημα αφορά στην κύρια κατοικία και χρειάζεται να πληρούνται ειδικά
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Προκειμένου οι πολίτες να τύχουν του βοηθήματος για την επανασύνδεση του ρεύματος
είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα εξής:
 δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού
έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον
προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού
 πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται από το δήμο)
 γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη
σύνθεση του περιλαμβάνεται/ονται και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω

 βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης
απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση
του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία/Κέντρο
Κοινότητας του δήμου μας, Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8.
Τηλέφωνα: 2132019303,9