ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Δ/νση: Πελοπίδα 117, 12135, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλέφωνο: 2105728203, 2105728242
Fax: 2105728202 - Κινητό: 6977645795 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Είστε υποψήφιος Αιρετός - Βουλευτής στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο pitsounicity.gr

Τηρείτε σειρά προτεραιότητας

Τα πιό πρόσφατα

Δημιουργηθηκε στις 04 Ιανουαρίου 2017 Κατηγορία: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Εκτύπωση

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή αριθμός 23
ΤΚ 13 122 Ίλιον
Τηλέφωνο/Fax: 210 2323453
Πληροφορίες: Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ίλιον 30/12/2016
Αρ. Πρωτ.: 25

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» 
Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»  έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις των άρθρων 51 έως 60 νόμου 4414/2016  (ΦΕΚ Α ́ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 48112 υ.α. ΥΠΕΝ (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 538/11-10-2016), 3) Την υπ’ αριθμό 112.2/2016 απόφαση του  Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ (ΑΔΑ 7ΜΔΘ46Ψ844-ΛΤΜ) 4) Την υπ’ αριθμό  17/25-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. αυτού «Έγκριση προϋπολογισμού 2016»  (ΑΔΑ 7ΖΓ5465ΧΞΚ-7Η9), 5) Την υπ’ αριθμό πρωτ. 61254/16-12-2016 κοινή  απόφαση των Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του «Φορέα Διαχείρισης  Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών  Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»»  (ΑΔΑ: Ψ60Φ4653Π8-Ν1Φ), 6) Την υπ’ αρ. 18/25-11-2016 απόφαση του Δ.Σ.  αυτού «Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και  Αναθέσεων» (ΑΔΑ 7ΜΥ3465ΧΞΚ-ΟΟΓ), 7) Την υπ’ αριθμό είκοσι έξι (26)  1  17REQ005669851 2017-01-02  απόφαση του Δ.Σ. αυτού, ληφθείσα κατά την συνεδρίαση της 22/12/2016, με  θέμα: «Έγκριση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και  αποκαταστάσεων των κτιρίων και του υπαίθριου χώρου των υποστατικών της  οθωνικής περιόδου, Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών» με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 24.800-ευρώ σε βάρος του  εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016» δηλώνει ότι επιθυμεί να προβεί σε  απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών επισκευών και  αποκαταστάσεων των κτιρίων και του υπαίθριου χώρου των άνω υποστατικών του  Πάρκου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων  οκτακοσίων (24.800) ευρώ, με ΦΠΑ (κωδικός 62).  Επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή.  Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φ.Δ.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αναλυτικές οικονομικές  προσφορές με τιμή μονάδας ή με τιμή κατ’ αποκοπή εκάστης εργασίας, σε  κλειστούς φακέλους με την ένδειξη «Προς Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών  και Αναθέσεων – Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης  Τρίτσης» και τον τίτλο των Εργασιών, έως την 9η  Ιανουαρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, με τα  εξής συνοδευτικά και δικαιολογητικά: 1) Ενημερωτικό βιογραφικό σημείωμα  υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου, 2) Αναλυτικές τεχνικές  προδιαγραφές εργασιών κατ’ είδος, 3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, 4)  Φορολογική Ενημερότητα, 5) Ασφαλιστική Ενημερότητα, 6) Αποδεικτικά  νομιμοποίησης (για ν.π.).  Κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι συνδυαστικά: 1) Η οικονομικότερη  προσφορά, 2) Η επάρκεια, εμπειρία και τεχνογνωσία αυτού, 3) Η παροχή  επαρκών στοιχείων εγγύησης καλής και πρόσφορης εκτέλεσης.  Η όλη διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/2016.   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Φ.Δ.  
 Ιωάννης Πολύζος 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Πρόκειται για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών επισκευής και συντήρησης τμήματος  των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πάρκου, ειδικότερα των πρώην υποστατικών της  Οθωνικής περιόδου, με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας, που παρουσιάζουν σήμερα για  τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους, εξαιτίας της παντελούς έλλειψης συντήρησης επί  πολλά έτη, την ανάδειξη και την επανάχρησή τους.  Αναλυτικότερα πρόκειται για εργασίες επισκευών δομικών στοιχείων, ξυλουργικές  εργασίες, σιδηρουργικές εργασίες, ανανέωση χρωματισμών, καθαιρέσεις στοιχείων  εξοπλισμού, καθαρισμός-λείανση δαπέδων, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και εν  γένει διάφορες οικοδομικές και υδραυλικές/ηλεκτρολογικές εργασίες, που  απαιτούνται για τον παραπάνω σκοπό.  Ανανέωση χρωματισμών: Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων  επιφανειών, με διπλή στρώση χρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση  της απαιτούμενης επιφανείας των παλαιών χρωμάτων. Η επιλογή των αποχρώσεων, που θα  εφαρμοστούν ανήκει αποκλειστικά στον Φ.Δ. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα χρωματισθούν  με ακρυλικά πλαστικά χρώματα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το  σκυρόδεμα και τα κονιάματα, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι θα χρωματιστούν με πλαστικά  χρώματα σ' όλο το ύψος τους.  Συντήρηση-Επισκευή-Αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων: Περιλαμβάνονται όλες οι  απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά, για την ανακαίνιση των υφιστάμενων  ξύλινων στοιχείων (κουφώματα, πόρτες, ζευκτά στέγης κλπ), με την κατάλληλη  προεργασία και τελική βαφή. Περιλαμβάνονται ακόμη εργασίες επισκευής στις ζεύξεις  των κουφωμάτων ώστε να ανοιγοκλείνουν και να κλειδώνουν με ασφάλεια, εφαρμογή  και λειτουργικότητα, όπως και τοποθέτηση καινουργών εξαρτημάτων (πόμολα,  μεντεσέδες, κλειδαριές, μάνταλα κλπ) όπου απαιτείται. Ακόμη περιλαμβάνεται η  αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων.  Συντήρηση-Επισκευή-Αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων: Περιλαμβάνονται όλες οι  απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά, για την ανακαίνιση των υφιστάμενων  μεταλλικών στοιχείων, με την εφαρμογή της κατάλληλης προεργασίας έως την  τελική εφαρμογή. Η επιλογή των χρωματισμών θα γίνει από τον Φ.Δ.  Περιλαμβάνονται ακόμη εργασίες επισκευής στις ζεύξεις των μεταλλικών ανοιγμάτων  ώστε να ανοιγοκλείνουν και να κλειδώνουν με ασφάλεια, εφαρμογή και  λειτουργικότητα, όπου απαιτείται.  Καθαρισμός-λείανση-επισκευή δαπέδων: Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά  για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των εσωτερικών δαπέδων των κτιρίων  συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επισκευών, στα σημεία όπου  παρουσιάζονται φθορές του δαπέδου.  Ανακατασκευή χώρων υγιεινής: Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  υλικά για την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής (2 w.c. και προθάλαμος). Πιο  συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών επιδαπέδιων και επιτοίχιων  πλακιδίων και η αντικατάσταση τους με νέα. Περιλαμβάνεται επίσης, η αποξήλωση, όπου  και εφόσον απαιτείται, των παλαιών σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και  3  17REQ005669851 2017-01-02  αντικατάσταση τους με νέες, καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια, φρεάτια που απαιτούνται για  τη σύνδεση τους και καλή λειτουργία των υδραυλικών υποδοχέων. Τέλος, περιλαμβάνεται η  τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής, για τα 2 w.c. και τον προθάλαμο.  Καθαίρεση-Απομάκρυνση στοιχείων εξοπλισμού: Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες  εργασίες για την καθαίρεση, αποξήλωση, απομάκρυνση πάσης φύσεως στοιχείων  παλαιού εξοπλισμού και αχρήστων αντικειμένων από το εσωτερικό τεσσάρων  αιθουσών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φ.Δ., και τον καθαρισμό τους.  Επισκευή-Αντικατάσταση υαλοπινάκων: Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες  εργασίες και τα υλικά και μικροϋλικά για την επισκευή και την αντικατάσταση  σπασμένων υαλοπινάκων στα υφιστάμενα πάσης φύσεως κουφώματα. Πιο  συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η προσεκτική απομάκρυνση των σπασμένων  τεμαχίων, και εν συνεχεία η έντεχνη και επιμελημένη τοποθέτηση των νέων  υαλοπινάκων, με προσοχή στην εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση με  διαφανή σιλικόνη.  Έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και καλωδιώσεων: Περιλαμβάνονται έλεγχος,  επισκευή ή αντικατάσταση κουβουκλίων πινάκων, ασφαλειών, διακοπτών, πριζών.

Πιο Δημοφιλή