Το συνέδριο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΜΟΝΙCOT «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -MONITORING COALITION AGAINST TRAFFKING OF HAZARDOUS WASTE-MoniCoT» πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη,.

Πρόκειται για μία κοινή δράση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με σκοπό την αντιμετώπιση των κενών που εντοπίστηκαν στην παρακολούθηση της μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων από κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες, προς τα ελληνικά και κυπριακά λιμάνια και τελωνεία.

Το πρόγραμμα MoniCoT στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών παρακολούθησης των επικίνδυνων αποβλήτων, μέσω της υιοθέτησης ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης μεταξύ των δύο κρατών και της εφαρμογής μέτρων διαχείρισης και ελέγχου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εκπονήθηκαν μελέτες για τη συμμόρφωση των  διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ  και υλοποιήθηκαν δράσεις αναφορικά με την εκπαίδευση σε δικαστικό, τελωνειακό και λιμενικό προσωπικό όπως και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρακολούθηση των παράνομων διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, ανέφερε ότι η μη ορθή διαχείριση των παράνομα μεταφερόμενων αποβλήτων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό τα μέτρα και οι στρατηγικές αποτροπής της παράνομης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων να είναι αποτελεσματικά και να οδηγήσουν στην εξάλειψη του φαινομένου. Συνεπώς, είναι καθήκον μας να βελτιώνουμε και να εκσυγχρονίζουμε, διαρκώς, τις μεθόδους επεξεργασίας, παρακολούθησης και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων. Παρουσίασε, συνοπτικά, τις δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε το σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και ξεκινά η διαδικασία για την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης για αυτό.

Επίσης, στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτριος Σκάλκος, και ο  Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ. Γεώργιος Τσακούμης.

Κύριοι Ομιλητές του συνεδρίου ήταν η Πρόεδρος Μον. Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ, κυρία Άννα Μίχου, ο A’ Aντιπρόεδρος ΠΑΣΕΠΕ, κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ο Γενικός Διευθυντής Polyeco, κ. Γιάννης Καρακόλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος  ΙΝΤΕRGEO, κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, κ. Γεώργιος Βουρλάκης και η  Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κυρία Αθανασία Αλωνιστιώτη. Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στα αποτελέσματα του έργου και στις προοπτικές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και στη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία της παρακολούθησης της μεταφοράς τους.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν, επίσης, τα εξής δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων: LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»  και «Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό χώρο από το οργανωμένο περιβαλλοντικό έγκλημα με έξυπνα εργαλεία εντοπισμού των απειλών – Protecting the EuRopean terrItory from organised environmental crime through intelligent threat detection tools – PERIVALLON».